Read the news in 14 different languages


Home » ΕΛΛΑΔΑ » Εως 2 ευρώ τα εισιτήρια στα ΜΜΜ
Óôéãìéüôõðï áðü ëåùöïñÝéï ôïõ ÏÁÓÁ óå äñïìïëüãéï. Ï õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí, Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò, êáé ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò, Ýäùóá óõíÝíôåõîç Ôýðïõ áíáöïñéêÜ ìå ôï Ýñãï ÓÄÉÔ ôïõ çëåêôñïíéêïý åéóéôçñßïõ ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí ôçò ÁôôéêÞò, ôçí ÔåôÜñôç 19 Ìáñôßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Εως 2 ευρώ τα εισιτήρια στα ΜΜΜ

Το μόνο βέβαιο είναι πως τα εισιτήρια στις συγκοινωνίες θα αυξηθούν, εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ.

Ωστόσο, αν και η αρχική πρόταση ήταν για οριζόντια αύξηση σε όλα τα εισιτήρια και από 1,20 ευρώ να πάνε στο 1,30, πλέον στο τραπέζι πέφτουν κι άλλες προτάσεις, με αυξήσεις από 8% έως και 60%.

Ενα σενάριο για να καλυφθεί η αύξηση του ΦΠΑ είναι να υπάρξουν διακυμάνσεις των τιμών και διαφορετικά εισιτήρια ανά διαδρομή. Οι τιμές θα ξεκινούν από 1,20 ευρώ -πιθανότατα για μετακίνηση κοντινών αποστάσεων- και θα φτάνουν έως και τα 2 ευρώ -για τις μεγάλες αποστάσεις.

Στόχος να μην πέσει το βάρος σε όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Ο στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει αύξηση στα μεμονωμένα εισιτήρια, δηλαδή για όσους δεν χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να παγώσουν οι τιμές των μηνιαίων των καρτών στα σημερινά επίπεδα.

 

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics