Read the news in 14 different languages


Home » AUTO-MOTO » Λήγει σήμερα η παράταση για τον έλεγχο οχημάτων στα ΚΤΕΟ
Ï Õðïõñãüò Ìåôáöïñþí ìåôÝâç óôï íÝï ÊÔÅÏ óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊáôóéêÜò Éùáííßíùí üðïõ êáé ôï åãêáéíßáóå. Óôá åãêáßíéá ðáñåõñÝèçóáí ôïðéêïß Üñ÷ïíôåò êáèþò êáé åñãáæüìåíïé ôïõ ÊÔÅÏ. ÐÝìðôç 17 Ìáßïõ 2007 . ÁÐÅ /ÐÁÐÐÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

Λήγει σήμερα η παράταση για τον έλεγχο οχημάτων στα ΚΤΕΟ

Λήγει σήμερα, η 20ήμερη παράταση για τα ΚΤΕΟ που είχε δοθεί από το υπουργείο Υποδομών.

Η προθεσμία αφορά όσα οχήματα συμπλήρωσαν εξάμηνο χωρίς ΚΤΕΟ στην περίοδο έως 30 Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου δεν πρόκειται να δοθεί κι άλλη παράταση.

Με την παράταση των 20 ημερών δόθηκε η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους, αντί του αναλογούντος, για τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν εκμεταλλεύτηκε την παράταση, τότε χάνει το bonus απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης, ενώ θα βρίσκεται έκθετος έναντι προστίμου Τροχαίας αξίας 400 ευρώ και σε κάθε περίπτωση του προστίμου περί μη διενέργειας ελέγχου ΚΤΕΟ αξίας 150 ευρώ που θα ξεκινήσει να επιβάλλεται αυτόματα από 1/1/2016.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, έχει περάσει από έλεγχο μόλις το 35% των εκπρόθεσμων οχημάτων.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics