Read the news in 14 different languages


Home » Σε διαβούλευση από την Πέμπτη το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς » ÁÈÇÍÁ – ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÕÐ. ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÅÕÁÃ. ÁÐÏÓÔÏËÏÕ(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò Áí'áðôõîçò ÅõÜããåëïõ Áðïóôüëïõ ãéá ôá âïóêïôüðéá ôçí ðÝìðôç 28 ÌáÀïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÁÈÇÍÁ – ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÕÐ. ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÅÕÁÃ. ÁÐÏÓÔÏËÏÕ(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 
Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics