Read the news in 14 different languages


Home » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια – Τι προβλέπεται

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια – Τι προβλέπεται

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα τα οποία «ξεκλειδώνουν» την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», εισάγεται τη Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η συνεδρίαση στην Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας, με την υποβολή της σχετικής έκθεσης.

Η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση, η οποία θα αρχίσει στις 9:30 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί εντός 10 ωρών.
Από το νομοσχέδιο απουσιάζουν οι ρυθμίσεις που αφορούν στον ΑΔΜΗΕ αλλά και φορολογικά θέματα (σ.σ. θα πάνε σε άλλο νομοσχέδιο το αμέσως προσεχές διάστημα) αλλά περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το claw back στα νοσοκομεία, το ΕΣΠΑ αλλά και τα μεγάλα έργα.

Τα «κόκκινα δάνεια»

Άρση του τραπεζικού απορρήτου, διορία 12 μηνών στους δανειολήπτες για διευθετήσουν τα δάνεια τους αλλά και δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης και εξυπηρετούμενων δανείων, μόνο όμως μαζί με απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ίδιου οφειλέτη, προβλέπει μεταξύ των άλλων το πολυνομοσχέδιο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των «Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων» (εταιρειών και funds που θα αναλάβουν τη διαχείριση κόκκινων δανείων) το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων πρέπει να είναι 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το νομοσχέδιο προβλέπει τη μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις χορήγησης κάθε μορφής δανείων και πιστώσεων, τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και άρση του τραπεζικού απορρήτου αλλά και το «ότι απαιτήσεις από δάνεια ή/και πιστώσεις που εξυπηρετούνται δύνανται να ανατίθενται προς διαχείριση μόνο μαζί με απαιτήσεις κατά των ίδιων οφειλετών».

Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση, περιορίζεται προσωρινά η εφαρμογή στις υπόλοιπες απαιτήσεις (πρακτικά: δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις και μη καταναλωτικά δάνεια χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας).

Βέβαια όπως σημειώνεται στην έκθεση η διάταξη αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη και να διορθωθούν με τον κατάλληλο νομοθετικό καθορισμό του εφαρμοστικού πλαισίου πριν την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης στις ανωτέρω κατηγορίες δανείων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως 12 μήνες πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη και τον εγγυητή με εξώδικη πρόσκληση η ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο.

Στην αποτροπή του αιφνιδιασμού αποσκοπεί, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, η απαίτηση μεσολάβησης 12 μηνών ανάμεσα στην πρόσκληση και την εκχώρηση, ώστε να μην απέχουν τα δύο γεγονότα μεγάλο διάστημα. Η συγκεκριμένη προειδοποίηση δεν αφορά τις περιπτώσεις των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων ή των απαιτήσεων κατά των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών.

 Σε ότι αφορά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η προβολή τραπεζικού απορρήτου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία της εταιρίας να διεκπεραιώσει τη διαχείριση, όπως σημειώνεται. Ταυτόχρονα όμως τίθενται όρια στην άρση τόσο του τραπεζικού απορρήτου όσο και στην ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη στην εταιρία διαχείρισης, καθώς αυτά επιτρέπονται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των εταιριών, μεταβίβασής απαιτήσεων. Η διαχείριση και μεταβίβαση θα πραγματοποιείται μόνο από ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, στους σκοπούς των οποίων συμπεριλαμβάνεται η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων.

· Η άδεια θα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ για τη λήψη της σχετικής άδειας, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της ταυτότητας των άμεσων ή/και έμμεσων μετόχων, της ταυτότητας των προσώπων τα οποία έχουν ειδικές συμμετοχές και της ταυτότητα μετόχων με συμμετοχή 10% ή περισσότερη έκαστου. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ακόμα η πιστοποίηση της ταυτότητας των συμβούλων της εταιρείας.

· Ενισχύονται οι αρμοδιότητες της TτΕ καθώς της παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων και πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας.

· Προβλέπεται καταβολή ετήσιου τέλους από κάθε εταιρία προς την ΤτΕ ΕΛΛ -2,55% για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται τη διεξαγωγή των εποπτικών της λειτουργιών.

· Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης εκ μέρους των εταιρειών του προτεινόμενου πλαισίου, και ύστερα από λήψη άδειας από την ΤτΕ δανείων ή πιστώσεων με σκοπό την αναχρηματοδότηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

· Ορίζεται το περιεχόμενο της διαχείρισης, το οποίο μπορεί να συνίσταται ιδίως στην νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

· Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στην Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου με έκδοση απόφασης να εξειδικευθεί περαιτέρω το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί επίσης να συμπληρώνεται το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης.

· Οι συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν ισχύσουν. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν υποκαθιστά τη δικαστική κρίση.

· Ρυθμίζονται θέματα ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης για την εξωδικαστική και ενώπιον των Δικαστηρίων παράσταση των Εταιρειών Διαχείρισης οι οποίες θα νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβούν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης.

· Οι Εταιρείες Διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου να προσλαμβάνουν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές, που λειτουργούν σύμφωνα με τον ν. 3758/2009, η αντίστοιχου σκοπού εταιρίες που λειτουργούν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος του ΕΟΧ, διασφαλίζοντας ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Αυτόματο ψαλίδι στις δαπάνες των νοσοκομείων

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει αυτόματο μηχανισμό περικοπής των δαπανών των δημοσίων νοσοκομείων.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «το όριο δαπανών των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια Νοσοκομεία και εξήντα εκατομμύρια ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Εν συνεχεία υπάρχουν νέες μειώσεις και συγκεκριμένα:
– Το ποσό αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2017, από τα οποία 492.100.000 ευρώ στα δημόσια Νοσοκομεία και 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και

– πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια για το 2018, από τα οποία 474.200.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων».

Αλλαγές στις συμβάσεις παραχώρησης

Η αναμόρφωση της σύμβασης παραχώρησης του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα ώστε να καλυφθεί απαίτηση της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για πρόσθετη εγγύηση του δημοσίου λόγω της χαμηλότερης κυκλοφορίας, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή.

Περιλαμβάνεται και νέα τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του Αξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) μέσω της οποίας αυξάνονται τα έσοδα του δημοσίου.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως “σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του κυκλοφοριακού μοντέλου οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τα έσοδα του έργου είναι 53% χαμηλότερες από τη βασική πρόβλεψη και 41% χαμηλότερη από την περισσότερο συντηρητική χαμηλή πρόβλεψη των Δανειστών (LLC – Lenders Low Case). Ετσι δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας, και συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής των δανείων (δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2033) της τάξης των περίπου 300 εκατ. Ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι (…) ο Παραχωρησιούχος δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει πλήρως το κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων που δεσμεύτηκαν για το Έργο”.

Ετσι το δημόσιο αναλαμβάνει να παράσχει πρόσθετη εγγύηση “σε περίπτωση, και μόνο στο βαθμό όπου αυτό καταστεί απαραίτητο”, μέσω της καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας (η ΠΕΛ).

“Η ΠΕΛ θα καταβληθεί μόνο για την αποπληρωμή των εμπορικών δανείων και των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε σχέση 1:1, στην έκταση που αυτά δεν καλύπτονται από τα έσοδα του Έργου. Η ΠΕΛ θα είναι περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί συνολικά ένα ποσό που ισοδυναμεί με 330 εκατ. Ευρώ σε τρέχουσες τιμές, δηλ. σχεδόν 168 εκατ. Ευρώ σε Καθαρή Τρέχουσα Αξία (NPV), η οποία αντιστοιχεί στο χρηματοδοτικό κενό της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους που απαιτείται από τους παρόχους του κυρίως δανείου (ΕΤΕπ και εμπορικές τράπεζες), σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Επανεκκίνησης.

Συνεπώς, το όριο της Πρόσθετης Λειτουργικής Επιδότησης έχει οριστεί στα 330 εκατ. Ευρώ, που αντανακλά την ελάχιστη αποδεκτή (από τους Δανειστές) υποστήριξη που ενδέχεται να κληθεί να παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον και στην έκταση που τούτο απαιτηθεί”.

Εγγυάται επίσης προς τους Δανειστές την καταβολή από τους μετόχους του Παραχωρησιούχου ενός πρόσθετου ίδιου κεφαλαίου που θα ισοδυναμεί με 10 εκατ. Ευρώ σε περίπτωση όπου ο Παραχωρησιούχος αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με τη λεγόμενη Αναβαλλόμενη Πρόσθετη Δεσμευτική Επένδυση.

Ο Παραχωρησιούχος, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις απομένουσες κατασκευαστικές εργασίες το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2016. Ταυτόχρονα παραιτείται από το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεών του για καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος αποζημιώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος το οποίο ανέρχεται σε 106,6 εκατομμύρια Ευρώ.

Με την τροποποίηση στη σύμβαση παραχώρησης του Ε65 τα έσοδα του δημοσίου αυξάνονται κατά 105 εκατ. ευρώ.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics