Read the news in 14 different languages


Home » Εως 2 ευρώ τα εισιτήρια στα ΜΜΜ » ÁÈÇÍÁ – ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÙÍ ÕÐÏÕÑÃÙÍ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÌÉ×. ×ÑÕÓÏ×ÏÚÄÇ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ Ê. ×ÁÔÆÇÄÁÊÇ ÃÉÁ ÔÏ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÅÉÓÉÔÇÑÉÏ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Óôéãìéüôõðï áðü ëåùöïñÝéï ôïõ ÏÁÓÁ óå äñïìïëüãéï. Ï õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí, Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò, êáé ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò êáé Áíôáãùíéóôéêüôçôáò, ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò, Ýäùóá óõíÝíôåõîç Ôýðïõ áíáöïñéêÜ ìå ôï Ýñãï ÓÄÉÔ ôïõ çëåêôñïíéêïý åéóéôçñßïõ ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí ôçò ÁôôéêÞò, ôçí ÔåôÜñôç 19 Ìáñôßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ÁÈÇÍÁ – ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÙÍ ÕÐÏÕÑÃÙÍ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÌÉ×. ×ÑÕÓÏ×ÏÚÄÇ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ Ê. ×ÁÔÆÇÄÁÊÇ ÃÉÁ ÔÏ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏ ÅÉÓÉÔÇÑÉÏ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 
Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics