Read the news in 14 different languages


Home » HOT NEWS » Μεγάλη έρευνα της αντιτρομοκρατικής σε οικεία στο Μαραθώνα
Áóôõíïìéêïß áíáæçôïýí ëçóôÝò ìåôÜ áðü áðüðåéñá ëçóôåßáò ðïõ Ýêáíáí óôï óðßôé ôïõ ðñïðïíçôÞ ôïõ ÐÁÏÊ Ãéþñãïõ Äþíç, óôçí ÊçöéóéÜ ôçí ÐÝìðôç 28 Éïõíßïõ 2012. ¸íïðëïé ëçóôÝò ðñïóðÜèçóáí íá ìðïõí óôï óðßôé ôïõ Ãéþñãïõ Äþíç, üôáí ôïõò áíôéëÞöèçêáí áóôõíïìéêïß. Ïé ëçóôÝò ðÞñáí Ýíáí üìçñï ìáæß ôïõò, ôïí ïðïßï Üöçóáí åëåýèåñï ìåôÜ áðü ëßãç þñá, áöïý îåêßíçóå ç êáôáäßùîç êáé áíôáëëÜ÷èçêáí ðõñÜ ìåôáîý ëçóôþí êáé áóôõíïìßáò, ìå áðïôÝëåóìá íá ôñáõìáôéóôåß Ýíáò áóôõíïìéêüò êáé Ýíáò áðü ôïõò ëçóôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Μεγάλη έρευνα της αντιτρομοκρατικής σε οικεία στο Μαραθώνα

Έρευνα σε σπίτι και αποθήκη στην περιοχή του Μαραθώνα Αττικής πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
Στον εξωτερικό χώρο εντοπίστηκαν 6 ΙΧ αυτοκίνητα, ένα φορτηγό και δύο μοτοσικλέτες, τα οποία ελέγχονται αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε παράνομες δραστηριότητες, ενώ στον εσωτερικό χώρο βρέθηκαν σάκοι με βαρύ οπλισμό και πυρομαχικά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση.
Άνδρες της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν τους τελευταίους μήνες το σπίτι, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι το χρησιμοποιούσαν.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο κρησφύγετο μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που προέκυψαν από τις πρόσφατες έρευνες στο Βόλο και το Μώλο Φθιώτιδας για τη σύλληψη του Γιώργου Πετρακάκου.
Σημειώνεται ότι ο ληστής Σπύρος Δραβίλας φέρεται να νοίκιασε πριν από περίπου ένα χρόνο το κρησφύγετο που εντόπισε η Αντιτρομοκρατική στον Μαραθώνα.
Το σπίτι, το οποίο έχει και μία αποθήκη, βρίσκεται στη λεωφόρο Μαραθώνος και προέκυψε μέσα από αξιοποίηση πληροφοριών από έρευνες που έγιναν στο Μώλο Φθιώτιδας μετά τη σύλληψη του Γιώργου Πετρακάκου.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics